Left Right

Rechter kan terugkomen op beslissing als niet alle punten zijn beslecht

Feb 10, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Door het in voege treden van een nieuwe wet kunnen rechters die zich niet over alle punten van de vordering hebben uitgesproken, terugkomen op hun beslissing, en het vergeten punt alsnog beslechten.
Hoger beroep om toch nog een uitspraak over dit punt te krijgen is dus niet meer nodig.
De zaak kan bij verzoekschrift voor de rechter gebracht worden. Ook voor uitleggingen en verbeteringen van materiële verschrijvingen en omissies zijn er enkele nieuwigheden.

Uitleggingen

Voortaan kan ook de beslagrechter een onduidelijke of dubbelzinnige rechterlijke beslissing uitleggen. Hij mag de daarin bevestigde rechten evenwel niet uitbreiden, beperken of wijzigen.
De ‘gewone’ rechter heeft al langer die bevoegdheid. Dit voor de beslissingen die hij zelf heeft gewezen.

Materiële verschrijvingen en omissies

Materiële verschrijvingen en weglatingen kunnen altijd verbeterd worden. Ook al komen ze voor in een in kracht van gewijsde gegane beslissing. Verbeteringen kunnen door het gerecht dat de beslissing heeft gewezen; of door het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen.
De rechten die in de beslissing zijn bevestigd, mogen bij de verbetering niet  uitgebreid, beperkt of gewijzigd worden.
Ook de beslagrechter kan – in dezelfde gevallen – de materiële vergissingen en omissies verbeteren in een rechterlijke beslissing waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevraagd. De gegevens van de verbetering moeten in de tekst zelf van de te verbeteren beslissing staan.

Verzuim

Als het gerecht zich niet over een bepaald punt van de vordering heeft uitgesproken, kan het dit achteraf in zijn beslissing herstellen. Het mag wel niet raken aan het in kracht van gewijsde gegane van de andere punten.
Het verzuim van de rechter zal worden afgeleid uit een vergelijking tussen de vorderingen die de partijen in hun conclusies hebben geformuleerd en de vorderingen waarover de rechter daadwerkelijk uitspraak zal hebben gedaan. Men kijkt daarvoor naar de laatste conclusies van de partijen, de syntheseconclusies. Die vervangen alle vroegere conclusies en de akte van rechtsingang.
Het herstel mag de in de beslissing bevestigde rechten niet uitbreiden, beperken of wijzigen.
Een partij moet het herstelverzoek indienen ten laatste een jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

Verzoekschrift

De vorderingen tot verbetering, uitlegging of herstel van het verzuim komen ofwel voor de rechter die de beslissing heeft gewezen ofwel voor het gerecht waarnaar de beslissing wordt verwezen.
De zaak kan op twee manieren aan de rechter voorgelegd worden: bij verzoekschrift op tegenspraak; of bij gezamenlijk verzoekschrift.

Het verzoekschrift kan alleen ingediend worden als de beslissing al niet het voorwerp is geweest van een uitlegging, rechtzetting of herstel van het verzuim. Op die manier wordt het risico van samenloop vermeden tussen de verbeteringsbeslissing  van de beslagrechter en de beslissing van de rechter die de beslissing heeft gewezen met daarin de vergissing of het verzuim.

Niet-bestreden vonnis

Alleen als de beslissing niet wordt bestreden, mag de rechter haar verbeteren of oordelen over het verzuim.

Ambtshalve

De rechter kan de beslissing ook ambtshalve uitleggen of verbeteren.

Bekendmaking

De griffier maakt op de kant van de oorspronkelijke beslissing melding van het beschikkend gedeelte van de uitleggende of verbeterende beslissing of van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de omissie van een punt van de vordering.
Het beschikkend gedeelte van die beslissingen wordt ook altijd vermeld worden op de uitgifte, de uittreksels of de afschriften van de oorspronkelijke beslissingen.

Cassatieberoep

Als de verbeterde beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, kan de verbeterende beslissing enkel nog betwist worden met een cassatieberoep.

Inwerkingtreding van de wet

De nieuwe wet van 24 oktober 2013 treedt in werking op 3 februari 2014.
Bron:Wet van 24 oktober 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiële verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen, BS 24 januari 2014.
Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, vierde deel, boek II, titel II, hoofdstuk II, afdeling 9 (art. 793 – 801/bis)

 

Comments are closed.