Left Right

Politierechters mogen bij de bepaling van de straf bij een snelheidsovertreding enkel rekening houden met de gecorrigeerde snelheid.

Apr 25, 2017 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

In haar arrest van 04.04.2017 vernietigde het Hof van Cassatie (P.15.0057.N) het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (zetelend in graad van beroep), waarbij een automobilist werd veroordeeld tot een geldboete én een rijverbod wegens een gemeten snelheidsovertreding van 93 km/u, gecorrigeerd naar 87 km/u.

 

De Correctionele Rechtbank baseerde zich bij de veroordeling op de werkelijk gemeten snelheid en niet op de gecorrigeerde snelheid.

 

Op basis van de werkelijk gemeten snelheid kon een rijverbod worden opgelegd.  Op basis van de gecorrigeerde snelheid kon dit niet.

 

Immers, overeenkomstig artikel 29, § 3 Wegverkeerswet, kan bij een overschrijding van meer dan 40 km/u buiten de bebouwde kom en bij een overschrijding van meer dan 30 km/u binnen de bebouwde kom, naast een geldboete eveneens een rijverbod worden opgelegd van minstens 8 dagen.

 

Bij lagere overschrijdingen kan dus geen rijverbod worden opgelegd.

 

Voor snelheden van 30 tot 100 km/u is maximaal toelaatbare fout van snelheidsmeettoestellen 6 km/u.  (Punt 5.2 van de Bijlage 2 van de Technische voorschriften voor de snelheidsmeters bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten)

 

Voor snelheden onder de 30 km/u bedraagt de maximaal toelaatbare fout 20 %.  Voor snelheden boven 100 km/u bedraagt deze 6 %.

 

De rechters mogen dus bij de bepaling van de straf enkel rekening houden met de gecorrigeerde snelheid.

 

De meeste rechters hielden al lang enkel rekening met de gecorrigeerde snelheid, maar sommige strengere politierechters weigerden principieel om dit te doen.

 

Met het arrest van 04.04.2017 trancheerde het Hof van Cassatie voortaan deze discussie.

 

Het volledige arrest kan u hier nalezen:  http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20170404-4

 

Axel BRUGMAN

Advocaat

Comments are closed.