Left Right

De misdrijven “grooming” en “cyberlokkerij” uitgelegd

Mar 20, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen zijn bijzonder ernstige misdrijven, aangezien ze gericht zijn tegen kinderen, die recht hebben op extra bescherming en zorg.

Deze misdrijven bezorgen heel wat fysiek, psychisch en sociaal leed bij slachtoffers en omgeving en worden beschouwd als een zeer ernstige inbreuk op de fundamentele waarden van een moderne samenleving.

Uit cijfers die aangehaald worden door UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat welbepaalde vormen van seksueel misbruik alleen maar toenemen.

“Grooming” en “cyberlokkerij” zijn daarvan een perfect voorbeeld.

Tot op heden is er in België geen wettelijke regel voorzien die specifiek verwijst naar deze bijzondere vormen van misbruik. Voor de aanpak van deze problematiek moet bijgevolg een beroep gedaan worden op de bestaande strafbaarstellingen gerelateerd aan kindermisbruik en kinderpornografie en die schieten vaak te kort.

Daar komt binnenkort verandering in doordat “grooming” en “cyberlokkerij” als afzonderlijke misdrijven zullen kunnen bestraft worden. Dat heeft de Kamercommissie Justitie recent unaniem beslist.

Hieronder worden de fenomenen kort uitgelegd.

Grooming

Bij “grooming” probeert een volwassene via het internet door een vriendschappelijk babbeltje een minderjarige beneden de zestien jaar te ontmoeten om hem seksueel te misbruiken. Het voorstel moet wel gevolgd worden door “materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden” om strafbaar te zijn. Een datum en een plaats voor een afspraak zouden volstaan.

De term “Grooming” slaat in feite op de strategie die daders hanteren om uiteindelijk over te gaan tot kindermisbruik. Wanneer men via het internet kinderen wil benaderen met als doelstelling hen te misbruiken, is er sprake van “online grooming”. Wanneer dat niet het geval is, spreken we van “offline grooming”.

Hiermee wordt ook gezorgd voor een juridisch kader om pogingen tot misbruik strenger te bestraffen.

Het misdrijf “grooming” wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar.

Opmerkelijk is ook dat de minimumstraffen voor de misdrijven aanranding, verkrachting, aanzetten tot ontucht of prostitutie, openbare zedenschennis, publiciteit voor ontucht worden verdubbeld als ze zijn voorafgegaan door “grooming”.

Cyberlokkers

Maar ook alle andere “cyberlokkers” worden strafbaar. Bij “cyberlokkerij” gaat het om het willen aanzetten van een “kennelijk of vermoedelijk minderjarige” om “een misdaad of een wanbedrijf” te plegen. De cyberlokker is strafbaar als één van de volgende vier voorwaarden vervuld is:

Comments are closed.