Left Right

Bericht aan het cliënteel: btw-invoering.

Jan 13, 2014 | bodeloadvocaten | Uncategorized | No Comments

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen.

Tot nu toe was er in de wetgeving een btw-vrijstelling voorzien voor advocaten.

Advocaten moeten dus vanaf 1 januari 2014 21% btw rekenen op hun prestaties, zowel aan ondernemingen als aan particulieren. Deze btw dienen de advocaten integraal door te storten aan de fiscus.

De onderwerping aan de btw is algemeen en geldt dus voor alle prestaties die advocaten verrichten in de normale uitoefening van hun beroep, met inbegrip van juridische en fiscale adviesverlening, adviesverlening op financieel en/of sociaal vlak en de prestaties die zij verrichten in het kader van de rechtspleging en de procesvoering.

Bepaalde door advocaten verrichte diensten kunnen een vrijstelling genieten, voor zover wordt voldaan aan alle vereiste toepassingsvoorwaarden.

Het gaat onder andere om de gevallen waar de advocaat optreedt als schuldbemiddelaar, voorlopig bewindvoerder, als voogd of voogd ad hoc en als familiale bemiddelaar.

De pro deo-dienstprestaties die door advocaten worden verstrekt aan de rechtzoekenden die tweedelijnsbijstand genieten zijn onderworpen aan de btw tegen het nultarief. Voor deze rechtzoekenden zal er dus niets veranderen.

Meer details over de nieuwe regeling en de richtlijnen voor advocaten vindt u in de circulaire van 20 november 2013. http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=50abf383-bff1-423d-a4a6-1eda77f0c39f#findHighlighted

De BODELO Advocaten zullen als volgt te werk gaan bij het afrekenen van de diensten:

Voor alle prestaties die verricht werden tot en met 31.12.2013 in een dossier en die afgerekend worden vanaf 01.01.2014 zal u uiterlijk op 31.01.2014 een factuur ontvangen waarop u zal zien dat deze diensten vrij zijn van btw. Deze regeling geldt zowel voor particulieren als voor ondernemingen.

Voor alle aan b.t.w. onderworpen prestaties die verricht worden vanaf 01.01.2014 in een dossier, wordt daarentegen een onderscheid gemaakt naar gelang u particulier of onderneming bent.

De ondernemingen zullen onmiddellijk een factuur ontvangen waarop de kostprijs van de diensten en de btw (21 %) afzonderlijk worden vermeld. Het totaal van deze twee bedragen dient betaald te worden conform de vermeldingen op de factuur.

De particulieren zullen eerst een betalingsuitnodiging ontvangen. In deze betalingsuitnodiging is enkel het totale verschuldigde bedrag (inclusief btw (21%) dus) opgenomen.  Het btw-bedrag wordt op deze betalingsuitnodiging niet afzonderlijk vermeld, maar werd wel meegerekend.  Het totaalbedrag dient betaald te worden conform de vermeldingen op deze betalingsuitnodiging. Van zodra uw betaling ons bereikt, wordt een factuur verzonden met aparte vermelding van de btw (21%).  Deze factuur hoeft dan uiteraard niet nogmaals betaald te worden.

Indien u nog vragen zou hebben omtrent de impact van de btw-invoering op uw dossier, aarzel dan niet om ons te contacteren.

De BODELO Advocaten.

Comments are closed.